welkom

De belangenvereniging is opgericht door een aantal enthousiaste bewoners van de Kleizuwe die het cultuurhistorische en landelijke karakter van de meer dan 1000 jaar oude Kleizuwe wensen te beschermen en te behouden. De belangenvereniging wordt ook kortweg BBLK genoemd. De statuten kunnen op aanvraag worden toegestuurd.

De BBLK heeft als doel het handhaven, beschermen en bevorderen van de landschappelijke -, cultuurhistorische - en natuurwaarden en van de monumentale en archeologische waarden van de gehele Kleizuwe te Vreeland, met inbegrip van de daaraan grenzende en omliggende gronden en percelen, inclusief het Sperwerveld en de Dorssewaardse polder en het tegengaan van alle inbreuken op deze doelstellingen.

De BBLK verzet zich daarom ook tegen de bouw van 60 woningen op het Driessen terrein en de ontsluiting van deze wijk via de Kleizuwe. Verplaatsing van het bedrijf van Driessen en bouw van een beperkt aantal woningen die recht doen aan reeds bestaande afspraken, visie van de dorpsraad en belangen van omwonenden is de wens van de BBLK en beslist geen lange rij elkaar moeizaam passerende auto's, zoals nu al regelmatig het geval is als er vertraging op de N201 is.